AJ2009 ´²bed :2165x3270x1110
Êá×±̀¨ressing table:1185x520x1890